الأخبار

بي بي سي ترند – BBC News Arabic

فيديو يظهر فوجا سياحيا يهوديا وهو يردد شعارات تمجد إسرائيل داخل تونس يثير سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد توارد أنباء عن توجههم إلى المنزل الذي اغتيل فيه القيادي السابق خليل الوزير المعروف بـ ” أبو جهاد”. فما الحقيقة؟

اقرأ المزيد

","

"],c=[3,"

","

"],p=[1,'',""],d={"*":[1,"?

","

"],area:[1,"

","

"],col:[2,"

","

"],legend:[1,"

","

"],param:[1,"",""],tr:[2,"

","

"],optgroup:l,option:l,caption:u,colgroup:u,tbody:u,tfoot:u,thead:u,td:c,th:c};["circle","clipPath","defs","ellipse","g","image","line","linearGradient","mask","path","pattern","polygon","polyline","radialGradient","rect","stop","text","tspan"].forEach(function(e){d[e]=p,s[e]=!0}),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";var r=n(29),o=r({INSERT_MARKUP:null,MOVE_EXISTING:null,REMOVE_NODE:null,SET_MARKUP:null,TEXT_CONTENT:null});e.exports=o},function(e,t,n){"use strict";function r(){this.reinitializeTransaction()}var o=n(8),a=n(30),i=n(3),s=n(7),l={initialize:s,close:function(){d.isBatchingUpdates=!1}},u={initialize:s,close:o.flushBatchedUpdates.bind(o)},c=[u,l];i(r.prototype,a.Mixin,{getTransactionWrappers:function(){return c}});var p=new r,d={isBatchingUpdates:!1,batchedUpdates:function(e,t,n,r,o,a){var i=d.isBatchingUpdates;d.isBatchingUpdates=!0,i?e(t,n,r,o,a):p.perform(e,null,t,n,r,o,a)}};e.exports=d},function(e,t,n){"use strict";function r(e){try{e.focus()}catch(e){}}e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t){return e+t.charAt(0).toUpperCase()+t.substring(1)}var o={animationIterationCount:!0,boxFlex:!0,boxFlexGroup:!0,boxOrdinalGroup:!0,columnCount:!0,flex:!0,flexGrow:!0,flexPositive:!0,flexShrink:!0,flexNegative:!0,flexOrder:!0,fontWeight:!0,lineClamp:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,order:!0,orphans:!0,tabSize:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0,fillOpacity:!0,stopOpacity:!0,strokeDashoffset:!0,strokeOpacity:!0,strokeWidth:!0},a=["Webkit","ms","Moz","O"];Object.keys(o).forEach(function(e){a.forEach(function(t){o[r(t,e)]=o[e]})});var i={background:{backgroundAttachment:!0,backgroundColor:!0,backgroundImage:!0,backgroundPositionX:!0,backgroundPositionY:!0,backgroundRepeat:!0},backgroundPosition:{backgroundPositionX:!0,backgroundPositionY:!0},border:{borderWidth:!0,borderStyle:!0,borderColor:!0},borderBottom:{borderBottomWidth:!0,borderBottomStyle:!0,borderBottomColor:!0},borderLeft:{borderLeftWidth:!0,borderLeftStyle:!0,borderLeftColor:!0},borderRight:{borderRightWidth:!0,borderRightStyle:!0,borderRightColor:!0},borderTop:{borderTopWidth:!0,borderTopStyle:!0,borderTopColor:!0},font:{fontStyle:!0,fontVariant:!0,fontWeight:!0,fontSize:!0,lineHeight:!0,fontFamily:!0},outline:{outlineWidth:!0,outlineStyle:!0,outlineColor:!0}},s={isUnitlessNumber:o,shorthandPropertyExpansions:i};e.exports=s},function(e,t,n){"use strict";function r(e){var t=e&&(o&&e[o]||e[a]);if("function"==typeof t)return t}var o="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,a="@@iterator";e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(){if(this._rootNodeID&&this._wrapperState.pendingUpdate){this._wrapperState.pendingUpdate=!1;var e=this._currentElement.props,t=i.getValue(e);null!=t&&o(this,Boolean(e.multiple),t)}}function o(e,t,n){var r,o,a=s.getNode(e._rootNodeID).options;if(t){for(r={},o=0;o-1}}}},S=function(e,t,n,r,o,a){var s=k(e,t,o,a);s.mediator={host:"open."+r+".bbc.co.uk"};var u="audio"===e.mediaType?"radioProgramme":"programme";if(_(s.playlistObject,e,u),(0,b.profileStart)(M(e)),!e.isPlayable){var p=n("alert_uk_text"),d=c.default.transform(e.holdingImageUrl);return i.default.createElement("div",{className:"gs-o-responsive-image gs-o-responsive-image--16by9"},i.default.createElement(l.default,{className:"qa-warning-alert-image",src:d}),i.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__warning-alert"},i.default.createElement("div",{className:"gel-brevier lx-media-asset__warning-alert-message"},i.default.createElement("div",{className:"gs-u-mb"},i.default.createElement("svg",{className:"lx-media-asset__warning-alert-icon",width:"24",height:"24",viewBox:"0 0 32 32"},i.default.createElement("path",{d:"M16 2L0 30h32L16 2zm2 25h-4v-4h4v4zm-4-6V11h4v10h-4z"}))),i.default.createElement("p",{className:"gs-u-mt0 gs-u-mb- qa-message-uk-alert"},p))))}return i.default.createElement("div",{className:"gs-o-responsive-image gs-o-responsive-image--16by9"},i.default.createElement("div",{className:"smp-embed"},i.default.createElement(P,s)))},I=function(e){var t=e.media,n=e.ltsConfig,r=e.getTranslationFor,o=e.env,a=e.assetUri,s=e.isApp,l=S(t,n,r,o,a,s),u=i.default.createElement("h4",{className:"gs-u-vh qa-map-smp-accessible-title"},r("video_context"));return E(t)&&t.isPlayable?i.default.createElement("figure",{className:"lx-stream-post-body__media-asset lx-media-asset lx-media-asset--landscape lx-media-asset--smp qa-media-asset-smp"},u,i.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__body"},l),C(t,r)):i.default.createElement("div",{className:"lx-stream-post-body__media-asset lx-media-asset lx-media-asset--landscape lx-media-asset--smp qa-media-asset-smp"},u,i.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__body"},l))};I.displayName="LXSmp",I.propTypes={media:i.default.PropTypes.object.isRequired,ltsConfig:i.default.PropTypes.object.isRequired,getTranslationFor:i.default.PropTypes.func.isRequired,env:i.default.PropTypes.string,assetUri:i.default.PropTypes.string.isRequired,isApp:i.default.PropTypes.boolean},I.defaultProps={env:"live",isApp:!1},t.default=I,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var s=function(){function e(e,t){for(var n=0;n0&&n.right>0&&n.left1,"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),d=(0,s.default)("gs-u-vh","qa-vh-navigation-first"),f=(0,s.default)("lx-pagination__btn","qa-pagination-previous-page",{"lx-pagination__btn--rtl":"rtl"===e.cssDirection,"lx-pagination__btn--inactive":1===e.currentPageNumber,"lx-pagination__btn--active":e.currentPageNumber>1,"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),m=(0,s.default)("gs-u-vh","qa-vh-navigation-previous"),g=(0,s.default)("lx-pagination__btn","gs-u-mr+","qa-pagination-next-page",{"lx-pagination__btn--rtl":"rtl"===e.cssDirection,"lx-pagination__btn--inactive":e.currentPageNumber===e.totalPageNumber,"lx-pagination__btn--active":e.currentPageNumber!==e.totalPageNumber,"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),v=(0,s.default)("gs-u-vh","qa-vh-navigation-next"),_=(0,s.default)("lx-pagination__btn","qa-pagination-last-page",{"lx-pagination__btn--rtl":"rtl"===e.cssDirection,"lx-pagination__btn--inactive":e.currentPageNumber===e.totalPageNumber,"lx-pagination__btn--active":e.currentPageNumber!==e.totalPageNumber,"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),P=(0,s.default)("gs-u-vh","qa-vh-navigation-last"),T={pageText:e.getTranslationFor("page"),ofText:e.getTranslationFor("of"),nextPage:e.getTranslationFor("next_page"),lastPage:e.getTranslationFor("last_page"),previousPage:e.getTranslationFor("previous_page"),firstPage:e.getTranslationFor("first_page")};return a.default.createElement("div",{className:t},a.default.createElement("div",{className:"lx-pagination__details gs-u-ph qa-pagination-details"},T.pageText,a.default.createElement("span",{className:"lx-pagination__page-number qa-pagination-current-page-number"}," "+e.currentPageNumber+" "),T.ofText,a.default.createElement("span",{className:"lx-pagination__page-number qa-pagination-total-page-number"}," "+e.totalPageNumber)),a.default.createElement("div",{className:"lx-pagination__controls lx-pagination__controls--left qa-pagination-left"},b(e,i,1,p,d,T.firstPage,"first","rewind"),b(e,u,r,f,m,T.previousPage,"prev","previous")),a.default.createElement("div",{className:"lx-pagination__controls lx-pagination__controls--right qa-pagination-right"},y(e,c,o,g,v,T.nextPage,"next","next"),y(e,l,n,_,P,T.lastPage,"last","forward")))};b.propTypes={currentPageNumber:a.default.PropTypes.number.isRequired,isApp:a.default.PropTypes.bool},b.defaultProps={isApp:!1},y.propTypes={currentPageNumber:a.default.PropTypes.number.isRequired,totalPageNumber:a.default.PropTypes.number.isRequired,isApp:a.default.PropTypes.bool},y.defaultProps={isApp:!1},_.propTypes={currentPageNumber:a.default.PropTypes.number.isRequired,totalPageNumber:a.default.PropTypes.number.isRequired,getTranslationFor:a.default.PropTypes.func.isRequired,cssDirection:a.default.PropTypes.string.isRequired,brandingTool:a.default.PropTypes.string.isRequired,useServerSidePagination:a.default.PropTypes.bool},_.defaultProps={currentPageNumber:1,useServerSidePagination:!0},t.default={Pagination:_,getPaginationUrl:h},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(102),o=n.n(r);Morph.modules["bbc-morph-lx-stream-v4@3.5.13"]=o.a},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=Object.assign||function(e){for(var t=1;t1,l=s?n.pageNumber-1:void 0,u=t.numberOfPages>1&&n.pageNumbert},V=function(e,t,n,r,o,a,s){if(s?t>=2&&!B(t,n):n>1&&!B(t,n)){var l="robotext"!==a&&!0!==e.props.noServerSidePagination&&"true"!==e.props.noServerSidePagination;return i.default.createElement("div",{className:"lx-pagination__nav n gs-u-mb+ n qa-"+(s?"top":"bottom")+"-navigation"},i.default.createElement(S.Pagination,{onClick:F(e),assetUri:e.props.assetUri,urlTemplate:e.props.urlTemplate,isApp:r,currentPageNumber:t,useServerSidePagination:l,totalPageNumber:n,getTranslationFor:e.props.getTranslationFor,cssDirection:o,brandingTool:e.props.brandingTool,mode:a}))}return i.default.createElement("noscript",null)},H=function(e,t,n,r,o,a,s,l,u,c,p,d,f,m,h,g,v,b){return 0===o.length&&B(d,f)?i.default.createElement(L.default,e):i.default.createElement(N.default,{renderBefore:p,isUk:t,adsProhibitedCps:n,isApp:r,brandingTool:e.brandingTool,posts:o,cssDirection:a,getTranslationFor:s,assetUri:l,mode:u,baseUrl:c,currentPageNumber:d,limit:e.ltsLimit,nitroKey:e.nitroKey,useReactionsStreamV4Toggle:m,useReactionCountsToggle:h,userSignedIn:g,theme:e.theme,totalNumberOfPages:f,hasAnimationsEnabled:v,hasBreakingNewsAnimationsEnabled:b,isTopic:e.isTopic})},W=i.default.createClass({displayName:"LXStream",propTypes:{isApp:i.default.PropTypes.string,experimental:i.default.PropTypes.string,serviceName:i.default.PropTypes.string,theme:i.default.PropTypes.string,brandingTool:i.default.PropTypes.string,noServerSidePagination:i.default.PropTypes.string},getInitialState:function(){return{pinnedPost:{loading:!1,locator:!1,inPayload:!1},baseUrl:""}},componentWillMount:function(){x.default.profileStart("startRender"),(0,c.default)(b.default.getGrandstandServiceName(this.props)),m.default.selfTransitiveThenUpdate(b.default.getCSSDirection(this.props),this)},isPinnedPostInPayload:function(e,t){return!!t&&(0,y.postInPayload)(e,t)},setPinnedPost:function(){var e=this,t=(0,_.getQueryParamValueFor)("pinned_post_locator"),n=this.isPinnedPostInPayload(this.props,t);t&&(q(),this.setState({pinnedPost:{locator:t,inPayload:n}},function(){!n&&t&&e.props.setDataParams({pinnedPostLocator:t})}))},shouldRenderPinnedPostLoadingMessage:function(e,t){return!e.some(function(e){return e.isPinned})&&!t.pinnedPost.inPayload&&t.pinnedPost.locator},renderPinnedLoadingMessage:function(){var e=(0,y.getAllPostsIncludingPinned)(this.props,this.state);return this.shouldRenderPinnedPostLoadingMessage(e,this.state)?i.default.createElement("li",{className:"lx-stream__post-container qa-pinned-post-loading-message"},i.default.createElement(k.default,{loadingText:this.props.getTranslationFor("loading_shared")})):i.default.createElement("noscript",null)},setBaseUrl:function(){this.setState({baseUrl:(0,P.getUrlWithPath)()})},advertisingProhibitedCpsToggle:function(){var e=this.getCpsOptionsData(this.props.commentaryMeta);return void 0!==e.allowAdvertising&&!e.allowAdvertising},hasValidCpsOptionData:function(e){return!(!e||!e.meta)&&(200===e.meta.responseCode&&e.body)},getCpsOptionsData:function(e){return this.hasValidCpsOptionData(e)&&e.body&&e.body.options?e.body.options:{}},componentDidMount:function(){this.setBaseUrl(),this.setPinnedPost(),d.default.load(),x.default.profileEnd("startRender")},componentWillUpdate:function(){x.default.profileStart("streamRerender")},componentDidUpdate:function(){this.props.setDataParams({numberOfPages:this.props.streamData.body.numberOfPages}),x.default.profileEnd("streamRerender")},render:function(){var e=(0,y.getAllPostsIncludingPinned)(this.props,this.state),t="true"===this.props.isUk,n=this.advertisingProhibitedCpsToggle(),r="true"===this.props.isApp,a=this.props.getTranslationFor,s=this.props.streamHeadingId||!1,u=this.props.assetUri,c=this.props.ltsConfig.mode,p=this.props.streamData.body.currentPage,d=this.props.streamData.body.numberOfPages,f=this.props.reactionsStreamV4Toggle&&void 0!==this.props.reactionsStreamV4Toggle.body&&!0===this.props.reactionsStreamV4Toggle.body,m=this.props.lxStreamReactionCountsToggle&&void 0!==this.props.lxStreamReactionCountsToggle.body&&!0===this.props.lxStreamReactionCountsToggle.body,h=Boolean(this.props.hasAnimationsEnabled&&this.props.hasAnimationsEnabled.body),v=Boolean(this.props.breakingNewsAnimationEnabled&&this.props.breakingNewsAnimationEnabled.body),_=this.renderPinnedLoadingMessage,P=this.state.baseUrl,T=this.props.userSignedIn,x=b.default.getCSSDirection(this.props),E=(0,l.default)("lx-stream","qa-stream","gs-u-box-size",g.default.getProductThemeClass(this.props),{"br-keyline":"true"===this.props.brandingTool}),C={className:E,dir:b.default.getCSSDirection(this.props)};s&&(C=o({},C,{"aria-labelledby":s}));var w=V(this,p,d,r,x,c,!0),N=H(this.props,t,n,r,e,x,a,u,c,P,_,p,d,f,m,T,h,v),M=V(this,p,d,r,x,c,!1);return i.default.createElement("div",o({id:"lx-stream"},C),w,N,M)}});t.default=(0,C.default)((0,O.default)((0,D.default)(W))),e.exports=t.default},function(e,t){e.exports=Morph.modules["bbc-morph-grandstand@5.4.5"]},function(e,t){e.exports=Morph.modules["bbc-morph-lazysizes@1.0.1"]},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.default={getProductThemeClass:function(e){return e&&e.theme?"gs-t-"+e.theme:""}},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(109),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r);t.default={getGrandstandServiceName:function(e){return e&&e.serviceName?e.serviceName:"latin-flexbox"},getCSSDirection:function(e){return o.default.getDirectionality(e.serviceName).toLowerCase()}},e.exports=t.default},function(e,t){e.exports=Morph.modules["bbc-morph-ws-typography-info@1.0.6"]},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=Object.assign||function(e){for(var t=1;t0},s=function(e,t){if(e.pinnedPost&&e.pinnedPost.body)return r({isPinned:!0,tagText:e.getTranslationFor("shared")},e.pinnedPost.body);if(t.pinnedPost&&t.pinnedPost.locator){var n=a(e),o=n.filter(function(e){return e.locator===t.pinnedPost.locator});if(o&&o.length>0){var i=o[0];return i.isPinned=!0,i.tagText=e.getTranslationFor("shared"),i}}return null},l=function(e,t){var n=s(e,t);return n?[n].concat(o(n,e.streamData.body.results)):a(e)};t.default={postInPayload:i,getAllPosts:a,getAllPostsIncludingPinned:l},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n){return t in e?Object.defineProperty(e,t,{value:n,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}):e[t]=n,e}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=Object.assign||function(e){for(var t=1;t0&&e[0])&&e.reduce(function(e,t){var n=t.split("=");return o(r({},n[0],n[1]),e)},{})},i=function(e){return a()[e]||!1};t.default={getQueryParamsAsObject:a,getQueryParamValueFor:i},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var s=Object.assign||function(e){for(var t=1;ta&&s||r>=a&&!s),d=l&&r=a&&!c,f=(0,p.default)("lx-stream__post-container",{"has-placeholder":s,"placeholder-animation-finished":!e.state.hasNewPost&&i,"is-below-pinned":s&&e.state.hasPinnedPost,"gs-u-vh":c}),m=x(e.state.newPostContainsBreakingNews,t.hasBreakingNewsAnimationsEnabled);return u.default.createElement("li",{key:"post-"+n.assetId,className:f},u.default.createElement(h.default,{setNewPostHeight:s?e.setNewPostHeight:null,postIndex:r,isApp:t.isApp,isPinned:n.isPinned,isRealityCheck:n.isRealityCheck&&!t.isTopic,tagText:n.tagText,getTranslationFor:t.getTranslationFor,setActiveDropdown:e.setActiveDropdown,activeDropdown:e.state.activeDropdown,isNew:d,body:n.body,locator:n.locator,assetId:n.assetId,type:n.type,title:n.title,subtitle:n.subtitle,summary:n.summary,relatedUrl:n.url,indexImage:n.image,brandingTool:t.brandingTool,firstPublished:n.firstPublished,lastPublished:n.lastPublished,language:n.language,manualTime:n.time,cssDirection:t.cssDirection,media:n.media,assetUri:t.assetUri,head:n.head,bodyInline:n.bodyInline,bodyLast:n.bodyLast,postHasVideo:v.default.postHasVideo(n),postHasImage:v.default.postHasImage(n),postHasSocial:v.default.postHasMediaType(n,"embed")||v.default.postHasMediaType(n,"tweet"),postIsBreakingNews:v.default.postIsBreakingNews(n),postIsPriority:v.default.postIsPriority(n),contributor:n.contributor,mode:t.mode,options:n.options,icon:n.icon||"",baseUrl:t.baseUrl,pageNumber:t.currentPageNumber,limit:t.limit,nitroKey:t.nitroKey,isUk:t.isUk,photogallery:n.photogallery,sourceAsset:o,useReactionsStreamV4Toggle:t.useReactionsStreamV4Toggle,useReactionCountsToggle:t.useReactionCountsToggle,liveState:n.liveState,theme:t.theme,totalNumberOfPages:t.totalNumberOfPages,userSignedIn:t.userSignedIn}),s&&null!==e.state.newPostHeight&&u.default.createElement(y.default,{type:m,postHeight:e.state.newPostHeight,callback:e.animationFinishedCallback,key:"post-placeholder-"+n.assetId,useBrandingTool:"true"===t.brandingTool}))})}};E.propTypes={brandingTool:u.default.PropTypes.string,renderBefore:u.default.PropTypes.func,renderAfter:u.default.PropTypes.func,posts:u.default.PropTypes.array.isRequired,limit:u.default.PropTypes.number,nitroKey:u.default.PropTypes.string.isRequired,currentPageNumber:u.default.PropTypes.number.isRequired,isUk:u.default.PropTypes.bool.isRequired,isApp:u.default.PropTypes.bool.isRequired,adsProhibitedCps:u.default.PropTypes.bool.isRequired,hasAnimationsEnabled:u.default.PropTypes.bool.isRequired,hasBreakingNewsAnimationsEnabled:u.default.PropTypes.bool,getTranslationFor:u.default.PropTypes.func.isRequired,cssDirection:u.default.PropTypes.string.isRequired,assetUri:u.default.PropTypes.string.isRequired,mode:u.default.PropTypes.string.isRequired,baseUrl:u.default.PropTypes.string.isRequired,useReactionsStreamV4Toggle:u.default.PropTypes.bool.isRequired,useReactionCountsToggle:u.default.PropTypes.bool.isRequired,theme:u.default.PropTypes.string.isRequired,totalNumberOfPages:u.default.PropTypes.number.isRequired,userSignedIn:u.default.PropTypes.bool.isRequired,isTopic:u.default.PropTypes.bool},E.defaultProps={brandingTool:"false",renderBefore:null,renderAfter:null,limit:20,nitroKey:"lx-nitro",hasBreakingNewsAnimationsEnabled:!1,isTopic:!1},t.default=E,e.exports=t.default},function(e,t){e.exports=Morph.modules["bbc-morph-lx-adverts@1.0.8"]},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var s=function(){function e(e,t){for(var n=0;n-1){return r.split("-")[0]}return r}return!1},c=function(e,t,n){return!(!i(e)||l(t))&&s(e,"YYYY",n)},p=function(e,t,n){if(!a(e)&&l(t)){var r=s(e,t,n);if(r.indexOf("-")>-1){return r.split("-")[1]}}return!1},d=function(e){return e&&"date-format"!==e?e:"ll"},f=function(e){var t=(0,o.default)(e.lastPublished),n="string"==typeof e.manualTime,r=d(e.getTranslationFor("date-format")),a=e.language||"en-GB",i={manualTime:e.manualTime};return!n&&t&&(i.time=t.format("H:mm"),i.date=u(t,r,a),i.year=c(t,r,a),i.alternateDate=p(t,r,a)),i};t.default=f,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=Object.assign||function(e){for(var t=1;t0){var t={children:e.body},n=i.default.createElement("noscript",null);return e.sourceAsset&&e.sourceAsset.type&&"MAP"!==e.sourceAsset.type&&(n=i.default.createElement("div",{className:"lx-stream-contextual-body"},d(e.sourceAsset),(0,u.default)(e.sourceAsset))),i.default.createElement("div",{className:"lx-stream-post-body"},(0,s.renderChildren)(t),n)}return i.default.createElement("noscript",null)};f.displayName="PostType",t.default=f,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t,n){return t in e?Object.defineProperty(e,t,{value:n,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}):e[t]=n,e}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var a="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},i=Object.assign||function(e){for(var t=1;t8&&T<=11),C=32,w=String.fromCharCode(C),N=d.topLevelTypes,M={beforeInput:{phasedRegistrationNames:{bubbled:b({onBeforeInput:null}),captured:b({onBeforeInputCapture:null})},dependencies:[N.topCompositionEnd,N.topKeyPress,N.topTextInput,N.topPaste]},compositionEnd:{phasedRegistrationNames:{bubbled:b({onCompositionEnd:null}),captured:b({onCompositionEndCapture:null})},dependencies:[N.topBlur,N.topCompositionEnd,N.topKeyDown,N.topKeyPress,N.topKeyUp,N.topMouseDown]},compositionStart:{phasedRegistrationNames:{bubbled:b({onCompositionStart:null}),captured:b({onCompositionStartCapture:null})},dependencies:[N.topBlur,N.topCompositionStart,N.topKeyDown,N.topKeyPress,N.topKeyUp,N.topMouseDown]},compositionUpdate:{phasedRegistrationNames:{bubbled:b({onCompositionUpdate:null}),captured:b({onCompositionUpdateCapture:null})},dependencies:[N.topBlur,N.topCompositionUpdate,N.topKeyDown,N.topKeyPress,N.topKeyUp,N.topMouseDown]}},k=!1,S=null,I={eventTypes:M,extractEvents:function(e,t,n,r,o){return[l(e,t,n,r,o),p(e,t,n,r,o)]}};e.exports=I},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e===g.topMouseUp||e===g.topTouchEnd||e===g.topTouchCancel}function o(e){return e===g.topMouseMove||e===g.topTouchMove}function a(e){return e===g.topMouseDown||e===g.topTouchStart}function i(e,t,n,r){var o=e.type||"unknown-event";e.currentTarget=h.Mount.getNode(r),t?f.invokeGuardedCallbackWithCatch(o,n,e,r):f.invokeGuardedCallback(o,n,e,r),e.currentTarget=null}function s(e,t){var n=e._dispatchListeners,r=e._dispatchIDs;if(Array.isArray(n))for(var o=0;o1?1-t:void 0;return this._fallbackText=o.slice(e,s),this._fallbackText}}),o.addPoolingTo(r),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(14),a={data:null};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(14),a={data:null};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e){var t=e.nodeName&&e.nodeName.toLowerCase();return"select"===t||"input"===t&&"file"===e.type}function o(e){var t=x.getPooled(k.change,I,e,E(e));_.accumulateTwoPhaseDispatches(t),T.batchedUpdates(a,t)}function a(e){y.enqueueEvents(e),y.processEventQueue(!1)}function i(e,t){S=e,I=t,S.attachEvent("onchange",o)}function s(){S&&(S.detachEvent("onchange",o),S=null,I=null)}function l(e,t,n){if(e===M.topChange)return n}function u(e,t,n){e===M.topFocus?(s(),i(t,n)):e===M.topBlur&&s()}function c(e,t){S=e,I=t,O=e.value,R=Object.getOwnPropertyDescriptor(e.constructor.prototype,"value"),Object.defineProperty(S,"value",L),S.attachEvent("onpropertychange",d)}function p(){S&&(delete S.value,S.detachEvent("onpropertychange",d),S=null,I=null,O=null,R=null)}function d(e){if("value"===e.propertyName){var t=e.srcElement.value;t!==O&&(O=t,o(e))}}function f(e,t,n){if(e===M.topInput)return n}function m(e,t,n){e===M.topFocus?(p(),c(t,n)):e===M.topBlur&&p()}function h(e,t,n){if((e===M.topSelectionChange||e===M.topKeyUp||e===M.topKeyDown)&&S&&S.value!==O)return O=S.value,I}function g(e){return e.nodeName&&"input"===e.nodeName.toLowerCase()&&("checkbox"===e.type||"radio"===e.type)}function v(e,t,n){if(e===M.topClick)return n}var b=n(10),y=n(24),_=n(23),P=n(4),T=n(8),x=n(14),E=n(38),C=n(39),w=n(69),N=n(13),M=b.topLevelTypes,k={change:{phasedRegistrationNames:{bubbled:N({onChange:null}),captured:N({onChangeCapture:null})},dependencies:[M.topBlur,M.topChange,M.topClick,M.topFocus,M.topInput,M.topKeyDown,M.topKeyUp,M.topSelectionChange]}},S=null,I=null,O=null,R=null,D=!1;P.canUseDOM&&(D=C("change")&&(!("documentMode"in document)||document.documentMode>8));var A=!1;P.canUseDOM&&(A=C("input")&&(!("documentMode"in document)||document.documentMode>9));var L={get:function(){return R.get.call(this)},set:function(e){O=""+e,R.set.call(this,e)}},U={eventTypes:k,extractEvents:function(e,t,n,o,a){var i,s;if(r(t)?D?i=l:s=u:w(t)?A?i=f:(i=h,s=m):g(t)&&(i=v),i){var c=i(e,t,n);if(c){var p=x.getPooled(k.change,c,o,a);return p.type="change",_.accumulateTwoPhaseDispatches(p),p}}s&&s(e,t,n)}};e.exports=U},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n){"function"==typeof e?e(t.getPublicInstance()):a.addComponentAsRefTo(t,e,n)}function o(e,t,n){"function"==typeof e?e(null):a.removeComponentAsRefFrom(t,e,n)}var a=n(131),i={};i.attachRefs=function(e,t){if(null!==t&&!1!==t){var n=t.ref;null!=n&&r(n,e,t._owner)}},i.shouldUpdateRefs=function(e,t){var n=null===e||!1===e,r=null===t||!1===t;return n||r||t._owner!==e._owner||t.ref!==e.ref},i.detachRefs=function(e,t){if(null!==t&&!1!==t){var n=t.ref;null!=n&&o(n,e,t._owner)}},e.exports=i},function(e,t,n){"use strict";var r=n(1),o={isValidOwner:function(e){return!(!e||"function"!=typeof e.attachRef||"function"!=typeof e.detachRef)},addComponentAsRefTo:function(e,t,n){o.isValidOwner(n)||r(!1),n.attachRef(t,e)},removeComponentAsRefFrom:function(e,t,n){o.isValidOwner(n)||r(!1),n.getPublicInstance().refs[t]===e.getPublicInstance()&&n.detachRef(t)}};e.exports=o},function(e,t,n){"use strict";var r=0,o={createReactRootIndex:function(){return r++}};e.exports=o},function(e,t,n){"use strict";var r=n(13),o=[r({ResponderEventPlugin:null}),r({SimpleEventPlugin:null}),r({TapEventPlugin:null}),r({EnterLeaveEventPlugin:null}),r({ChangeEventPlugin:null}),r({SelectEventPlugin:null}),r({BeforeInputEventPlugin:null})];e.exports=o},function(e,t,n){"use strict";var r=n(10),o=n(23),a=n(31),i=n(6),s=n(13),l=r.topLevelTypes,u=i.getFirstReactDOM,c={mouseEnter:{registrationName:s({onMouseEnter:null}),dependencies:[l.topMouseOut,l.topMouseOver]},mouseLeave:{registrationName:s({onMouseLeave:null}),dependencies:[l.topMouseOut,l.topMouseOver]}},p=[null,null],d={eventTypes:c,extractEvents:function(e,t,n,r,s){if(e===l.topMouseOver&&(r.relatedTarget||r.fromElement))return null;if(e!==l.topMouseOut&&e!==l.topMouseOver)return null;var d;if(t.window===t)d=t;else{var f=t.ownerDocument;d=f?f.defaultView||f.parentWindow:window}var m,h,g="",v="";if(e===l.topMouseOut?(m=t,g=n,h=u(r.relatedTarget||r.toElement),h?v=i.getID(h):h=d,h=h||d):(m=d,h=t,v=n),m===h)return null;var b=a.getPooled(c.mouseLeave,g,r,s);b.type="mouseleave",b.target=m,b.relatedTarget=h;var y=a.getPooled(c.mouseEnter,v,r,s);return y.type="mouseenter",y.target=h,y.relatedTarget=m,o.accumulateEnterLeaveDispatches(b,y,g,v),p[0]=b,p[1]=y,p}};e.exports=d},function(e,t,n){"use strict";function r(e){o.enqueueEvents(e),o.processEventQueue(!1)}var o=n(24),a={handleTopLevel:function(e,t,n,a,i){r(o.extractEvents(e,t,n,a,i))}};e.exports=a},function(e,t,n){"use strict";function r(e){for(var t=1,n=0,r=0,a=e.length,i=-4&a;r]+)/,c={dangerouslyRenderMarkup:function(e){o.canUseDOM||l(!1);for(var t,n={},c=0;c=0||null!=t.is}function g(e){m(e),this._tag=e.toLowerCase(),this._renderedChildren=null,this._previousStyle=null,this._previousStyleCopy=null,this._rootNodeID=null,this._wrapperState=null,this._topLevelWrapper=null,this._nodeWithLegacyProperties=null}var v=n(148),b=n(149),y=n(17),_=n(52),P=n(10),T=n(32),x=n(49),E=n(156),C=n(157),w=n(159),N=n(86),M=n(161),k=n(6),S=n(162),I=n(9),O=n(42),R=n(3),D=n(41),A=n(34),L=n(1),U=(n(39),n(13)),j=n(33),q=n(51),F=(n(87),n(48),n(2),T.deleteListener),B=T.listenTo,V=T.registrationNameModules,H={string:!0,number:!0},W=U({children:null}),K=U({style:null}),z=U({__html:null}),Y=1,G={topAbort:"abort",topCanPlay:"canplay",topCanPlayThrough:"canplaythrough",topDurationChange:"durationchange",topEmptied:"emptied",topEncrypted:"encrypted",topEnded:"ended",topError:"error",topLoadedData:"loadeddata",topLoadedMetadata:"loadedmetadata",topLoadStart:"loadstart",topPause:"pause",topPlay:"play",topPlaying:"playing",topProgress:"progress",topRateChange:"ratechange",topSeeked:"seeked",topSeeking:"seeking",topStalled:"stalled",topSuspend:"suspend",topTimeUpdate:"timeupdate",topVolumeChange:"volumechange",topWaiting:"waiting"},X={area:!0,base:!0,br:!0,col:!0,embed:!0,hr:!0,img:!0,input:!0,keygen:!0,link:!0,meta:!0,param:!0,source:!0,track:!0,wbr:!0},Q={listing:!0,pre:!0,textarea:!0},$=(R({menuitem:!0},X),/^[a-zA-Z][a-zA-Z:_.-d]*$/),Z={},J={}.hasOwnProperty;g.displayName="ReactDOMComponent",g.Mixin={construct:function(e){this._currentElement=e},mountComponent:function(e,t,n){this._rootNodeID=e;var r=this._currentElement.props;switch(this._tag){case"iframe":case"img":case"form":case"video":case"audio":this._wrapperState={listeners:null},t.getReactMountReady().enqueue(p,this);break;case"button":r=E.getNativeProps(this,r,n);break;case"input":C.mountWrapper(this,r,n),r=C.getNativeProps(this,r,n);break;case"option":w.mountWrapper(this,r,n),r=w.getNativeProps(this,r,n);break;case"select":N.mountWrapper(this,r,n),r=N.getNativeProps(this,r,n),n=N.processChildContext(this,r,n);break;case"textarea":M.mountWrapper(this,r,n),r=M.getNativeProps(this,r,n)}l(this,r);var o;if(t.useCreateElement){var a=n[k.ownerDocumentContextKey],i=a.createElement(this._currentElement.type);_.setAttributeForID(i,this._rootNodeID),k.getID(i),this._updateDOMProperties({},r,t,i),this._createInitialChildren(t,r,n,i),o=i}else{var s=this._createOpenTagMarkupAndPutListeners(t,r),u=this._createContentMarkup(t,r,n);o=!u&&X[this._tag]?s+"/>":s+">"+u+""}switch(this._tag){case"input":t.getReactMountReady().enqueue(d,this);case"button":case"select":case"textarea":r.autoFocus&&t.getReactMountReady().enqueue(v.focusDOMComponent,this)}return o},_createOpenTagMarkupAndPutListeners:function(e,t){var n="<"+this._currentElement.type;for(var r in t)if(t.hasOwnProperty(r)){var o=t[r];if(null!=o)if(V.hasOwnProperty(r))o&&u(this._rootNodeID,r,o,e);else{r===K&&(o&&(o=this._previousStyleCopy=R({},t.style)),o=b.createMarkupForStyles(o));var a=null;null!=this._tag&&h(this._tag,t)?r!==W&&(a=_.createMarkupForCustomAttribute(r,o)):a=_.createMarkupForProperty(r,o),a&&(n+=" "+a)}}return e.renderToStaticMarkup?n:n+" "+_.createMarkupForID(this._rootNodeID)},_createContentMarkup:function(e,t,n){var r="",o=t.dangerouslySetInnerHTML;if(null!=o)null!=o.__html&&(r=o.__html);else{var a=H[typeof t.children]?t.children:null,i=null!=a?null:t.children;if(null!=a)r=A(a);else if(null!=i){var s=this.mountChildren(i,e,n);r=s.join("")}}return Q[this._tag]&&"n"===r.charAt(0)?"n"+r:r},_createInitialChildren:function(e,t,n,r){var o=t.dangerouslySetInnerHTML;if(null!=o)null!=o.__html&&j(r,o.__html);else{var a=H[typeof t.children]?t.children:null,i=null!=a?null:t.children;if(null!=a)q(r,a);else if(null!=i)for(var s=this.mountChildren(i,e,n),l=0;l>"}var h=n(11),g=n(46),v=n(7),b=n(85),y="<>",_={array:o("array"),bool:o("boolean"),func:o("function"),number:o("number"),object:o("object"),string:o("string"),any:function(){return r(v.thatReturns(null))}(),arrayOf:a,element:function(){function e(e,t,n,r,o){if(!h.isValidElement(e[t])){var a=g[r];return new Error("Invalid "+a+" `"+o+"` supplied to `"+n+"`, expected a single ReactElement.")}return null}return r(e)}(),instanceOf:i,node:function(){function e(e,t,n,r,o){if(!p(e[t])){var a=g[r];return new Error("Invalid "+a+" `"+o+"` supplied to `"+n+"`, expected a ReactNode.")}return null}return r(e)}(),objectOf:l,oneOf:s,oneOfType:u,shape:c};e.exports=_},function(e,t,n){"use strict";var r=n(160),o=n(86),a=n(3),i=(n(2),o.valueContextKey),s={mountWrapper:function(e,t,n){var r=n[i],o=null;if(null!=r)if(o=!1,Array.isArray(r)){for(var a=0;a"+s+""},receiveComponent:function(e,t){if(e!==this._currentElement){this._currentElement=e;var n=""+e;if(n!==this._stringText){this._stringText=n;var o=i.getNode(this._rootNodeID);r.updateTextContent(o,n)}}},unmountComponent:function(){a.unmountIDFromEnvironment(this._rootNodeID)}}),e.exports=c},function(e,t,n){"use strict";function r(e){var t=d.getID(e),n=p.getReactRootIDFromNodeID(t),r=d.findReactContainerForID(n);return d.getFirstReactDOM(r)}function o(e,t){this.topLevelType=e,this.nativeEvent=t,this.ancestors=[]}function a(e){i(e)}function i(e){for(var t=d.getFirstReactDOM(h(e.nativeEvent))||window,n=t;n;)e.ancestors.push(n),n=r(n);for(var o=0;ot.end?(n=t.end,r=t.start):(n=t.start,r=t.end),o.moveToElementText(e),o.moveStart("character",n),o.setEndPoint("EndToStart",o),o.moveEnd("character",r-n),o.select()}function s(e,t){if(window.getSelection){var n=window.getSelection(),r=e[c()].length,o=Math.min(t.start,r),a=void 0===t.end?o:Math.min(t.end,r);if(!n.extend&&o>a){var i=a;a=o,o=i}var s=u(e,o),l=u(e,a);if(s&&l){var p=document.createRange();p.setStart(s.node,s.offset),n.removeAllRanges(),o>a?(n.addRange(p),n.extend(l.node,l.offset)):(p.setEnd(l.node,l.offset),n.addRange(p))}}}var l=n(4),u=n(173),c=n(68),p=l.canUseDOM&&"selection"in document&&!("getSelection"in window),d={getOffsets:p?o:a,setOffsets:p?i:s};e.exports=d},function(e,t,n){"use strict";function r(e){for(;e&&e.firstChild;)e=e.firstChild;return e}function o(e){for(;e;){if(e.nextSibling)return e.nextSibling;e=e.parentNode}}function a(e,t){for(var n=r(e),a=0,i=0;n;){if(3===n.nodeType){if(i=a+n.textContent.length,a<=t&&i>=t)return{node:n,offset:t-a};a=i}n=r(o(n))}}e.exports=a},function(e,t,n){"use strict";function r(e){if("selectionStart"in e&&l.hasSelectionCapabilities(e))return{start:e.selectionStart,end:e.selectionEnd};if(window.getSelection){var t=window.getSelection();return{anchorNode:t.anchorNode,anchorOffset:t.anchorOffset,focusNode:t.focusNode,focusOffset:t.focusOffset}}if(document.selection){var n=document.selection.createRange();return{parentElement:n.parentElement(),text:n.text,top:n.boundingTop,left:n.boundingLeft}}}function o(e,t){if(_||null==v||v!==c())return null;var n=r(v);if(!y||!f(y,n)){y=n;var o=u.getPooled(g.select,b,e,t);return o.type="select",o.target=v,i.accumulateTwoPhaseDispatches(o),o}return null}var a=n(10),i=n(23),s=n(4),l=n(90),u=n(14),c=n(91),p=n(69),d=n(13),f=n(87),m=a.topLevelTypes,h=s.canUseDOM&&"documentMode"in document&&document.documentMode<=11,g={select:{phasedRegistrationNames:{bubbled:d({onSelect:null}),captured:d({onSelectCapture:null})},dependencies:[m.topBlur,m.topContextMenu,m.topFocus,m.topKeyDown,m.topMouseDown,m.topMouseUp,m.topSelectionChange]}},v=null,b=null,y=null,_=!1,P=!1,T=d({onSelect:null}),x={eventTypes:g,extractEvents:function(e,t,n,r,a){if(!P)return null;switch(e){case m.topFocus:(p(t)||"true"===t.contentEditable)&&(v=t,b=n,y=null);break;case m.topBlur:v=null,b=null,y=null;break;case m.topMouseDown:_=!0;break;case m.topContextMenu:case m.topMouseUp:return _=!1,o(r,a);case m.topSelectionChange:if(h)break;case m.topKeyDown:case m.topKeyUp:return o(r,a)}return null},didPutListener:function(e,t,n){t===T&&(P=!0)}};e.exports=x},function(e,t,n){"use strict";var r=Math.pow(2,53),o={createReactRootIndex:function(){return Math.ceil(Math.random()*r)}};e.exports=o},function(e,t,n){"use strict";var r=n(10),o=n(88),a=n(23),i=n(6),s=n(177),l=n(14),u=n(178),c=n(179),p=n(31),d=n(181),f=n(182),m=n(25),h=n(183),g=n(7),v=n(55),b=n(1),y=n(13),_=r.topLevelTypes,P={abort:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onAbort:!0}),captured:y({onAbortCapture:!0})}},blur:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onBlur:!0}),captured:y({onBlurCapture:!0})}},canPlay:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onCanPlay:!0}),captured:y({onCanPlayCapture:!0})}},canPlayThrough:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onCanPlayThrough:!0}),captured:y({onCanPlayThroughCapture:!0})}},click:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onClick:!0}),captured:y({onClickCapture:!0})}},contextMenu:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onContextMenu:!0}),captured:y({onContextMenuCapture:!0})}},copy:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onCopy:!0}),captured:y({onCopyCapture:!0})}},cut:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onCut:!0}),captured:y({onCutCapture:!0})}},doubleClick:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDoubleClick:!0}),captured:y({onDoubleClickCapture:!0})}},drag:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDrag:!0}),captured:y({onDragCapture:!0})}},dragEnd:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragEnd:!0}),captured:y({onDragEndCapture:!0})}},dragEnter:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragEnter:!0}),captured:y({onDragEnterCapture:!0})}},dragExit:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragExit:!0}),captured:y({onDragExitCapture:!0})}},dragLeave:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragLeave:!0}),captured:y({onDragLeaveCapture:!0})}},dragOver:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragOver:!0}),captured:y({onDragOverCapture:!0})}},dragStart:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDragStart:!0}),captured:y({onDragStartCapture:!0})}},drop:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDrop:!0}),captured:y({onDropCapture:!0})}},durationChange:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onDurationChange:!0}),captured:y({onDurationChangeCapture:!0})}},emptied:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onEmptied:!0}),captured:y({onEmptiedCapture:!0})}},encrypted:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onEncrypted:!0}),captured:y({onEncryptedCapture:!0})}},ended:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onEnded:!0}),captured:y({onEndedCapture:!0})}},error:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onError:!0}),captured:y({onErrorCapture:!0})}},focus:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onFocus:!0}),captured:y({onFocusCapture:!0})}},input:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onInput:!0}),captured:y({onInputCapture:!0})}},keyDown:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onKeyDown:!0}),captured:y({onKeyDownCapture:!0})}},keyPress:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onKeyPress:!0}),captured:y({onKeyPressCapture:!0})}},keyUp:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onKeyUp:!0}),captured:y({onKeyUpCapture:!0})}},load:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onLoad:!0}),captured:y({onLoadCapture:!0})}},loadedData:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onLoadedData:!0}),captured:y({onLoadedDataCapture:!0})}},loadedMetadata:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onLoadedMetadata:!0}),captured:y({onLoadedMetadataCapture:!0})}},loadStart:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onLoadStart:!0}),captured:y({onLoadStartCapture:!0})}},mouseDown:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onMouseDown:!0}),captured:y({onMouseDownCapture:!0})}},mouseMove:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onMouseMove:!0}),captured:y({onMouseMoveCapture:!0})}},mouseOut:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onMouseOut:!0}),captured:y({onMouseOutCapture:!0})}},mouseOver:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onMouseOver:!0}),captured:y({onMouseOverCapture:!0})}},mouseUp:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onMouseUp:!0}),captured:y({onMouseUpCapture:!0})}},paste:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onPaste:!0}),captured:y({onPasteCapture:!0})}},pause:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onPause:!0}),captured:y({onPauseCapture:!0})}},play:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onPlay:!0}),captured:y({onPlayCapture:!0})}},playing:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onPlaying:!0}),captured:y({onPlayingCapture:!0})}},progress:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onProgress:!0}),captured:y({onProgressCapture:!0})}},rateChange:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onRateChange:!0}),captured:y({onRateChangeCapture:!0})}},reset:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onReset:!0}),captured:y({onResetCapture:!0})}},scroll:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onScroll:!0}),captured:y({onScrollCapture:!0})}},seeked:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onSeeked:!0}),captured:y({onSeekedCapture:!0})}},seeking:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onSeeking:!0}),captured:y({onSeekingCapture:!0})}},stalled:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onStalled:!0}),captured:y({onStalledCapture:!0})}},submit:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onSubmit:!0}),captured:y({onSubmitCapture:!0})}},suspend:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onSuspend:!0}),captured:y({onSuspendCapture:!0})}},timeUpdate:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onTimeUpdate:!0}),captured:y({onTimeUpdateCapture:!0})}},touchCancel:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onTouchCancel:!0}),captured:y({onTouchCancelCapture:!0})}},touchEnd:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onTouchEnd:!0}),captured:y({onTouchEndCapture:!0})}},touchMove:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onTouchMove:!0}),captured:y({onTouchMoveCapture:!0})}},touchStart:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onTouchStart:!0}),captured:y({onTouchStartCapture:!0})}},volumeChange:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onVolumeChange:!0}),captured:y({onVolumeChangeCapture:!0})}},waiting:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onWaiting:!0}),captured:y({onWaitingCapture:!0})}},wheel:{phasedRegistrationNames:{bubbled:y({onWheel:!0}),captured:y({onWheelCapture:!0})}}},T={topAbort:P.abort,topBlur:P.blur,topCanPlay:P.canPlay,topCanPlayThrough:P.canPlayThrough,topClick:P.click,topContextMenu:P.contextMenu,topCopy:P.copy,topCut:P.cut,topDoubleClick:P.doubleClick,topDrag:P.drag,topDragEnd:P.dragEnd,topDragEnter:P.dragEnter,topDragExit:P.dragExit,topDragLeave:P.dragLeave,topDragOver:P.dragOver,topDragStart:P.dragStart,topDrop:P.drop,topDurationChange:P.durationChange,topEmptied:P.emptied,topEncrypted:P.encrypted,topEnded:P.ended,topError:P.error,topFocus:P.focus,topInput:P.input,topKeyDown:P.keyDown,topKeyPress:P.keyPress,topKeyUp:P.keyUp,topLoad:P.load,topLoadedData:P.loadedData,topLoadedMetadata:P.loadedMetadata,topLoadStart:P.loadStart,topMouseDown:P.mouseDown,topMouseMove:P.mouseMove,topMouseOut:P.mouseOut,topMouseOver:P.mouseOver,topMouseUp:P.mouseUp,topPaste:P.paste,topPause:P.pause,topPlay:P.play,topPlaying:P.playing,topProgress:P.progress,topRateChange:P.rateChange,topReset:P.reset,topScroll:P.scroll,topSeeked:P.seeked,topSeeking:P.seeking,topStalled:P.stalled,topSubmit:P.submit,topSuspend:P.suspend,topTimeUpdate:P.timeUpdate,topTouchCancel:P.touchCancel,topTouchEnd:P.touchEnd,topTouchMove:P.touchMove,topTouchStart:P.touchStart,topVolumeChange:P.volumeChange,topWaiting:P.waiting,topWheel:P.wheel};for(var x in T)T[x].dependencies=[x];var E=y({onClick:null}),C={},w={eventTypes:P,extractEvents:function(e,t,n,r,o){var i=T[e];if(!i)return null;var g;switch(e){case _.topAbort:case _.topCanPlay:case _.topCanPlayThrough:case _.topDurationChange:case _.topEmptied:case _.topEncrypted:case _.topEnded:case _.topError:case _.topInput:case _.topLoad:case _.topLoadedData:case _.topLoadedMetadata:case _.topLoadStart:case _.topPause:case _.topPlay:case _.topPlaying:case _.topProgress:case _.topRateChange:case _.topReset:case _.topSeeked:case _.topSeeking:case _.topStalled:case _.topSubmit:case _.topSuspend:case _.topTimeUpdate:case _.topVolumeChange:case _.topWaiting:g=l;break;case _.topKeyPress:if(0===v(r))return null;case _.topKeyDown:case _.topKeyUp:g=c;break;case _.topBlur:case _.topFocus:g=u;break;case _.topClick:if(2===r.button)return null;case _.topContextMenu:case _.topDoubleClick:case _.topMouseDown:case _.topMouseMove:case _.topMouseOut:case _.topMouseOver:case _.topMouseUp:g=p;break;case _.topDrag:case _.topDragEnd:case _.topDragEnter:case _.topDragExit:case _.topDragLeave:case _.topDragOver:case _.topDragStart:case _.topDrop:g=d;break;case _.topTouchCancel:case _.topTouchEnd:case _.topTouchMove:case _.topTouchStart:g=f;break;case _.topScroll:g=m;break;case _.topWheel:g=h;break;case _.topCopy:case _.topCut:case _.topPaste:g=s}g||b(!1);var y=g.getPooled(i,n,r,o);return a.accumulateTwoPhaseDispatches(y),y},didPutListener:function(e,t,n){if(t===E){var r=i.getNode(e);C[e]||(C[e]=o.listen(r,"click",g))}},willDeleteListener:function(e,t){t===E&&(C[e].remove(),delete C[e])}};e.exports=w},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(14),a={clipboardData:function(e){return"clipboardData"in e?e.clipboardData:window.clipboardData}};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(25),a={relatedTarget:null};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(25),a=n(55),i=n(180),s=n(40),l={key:i,location:null,ctrlKey:null,shiftKey:null,altKey:null,metaKey:null,repeat:null,locale:null,getModifierState:s,charCode:function(e){return"keypress"===e.type?a(e):0},keyCode:function(e){return"keydown"===e.type||"keyup"===e.type?e.keyCode:0},which:function(e){return"keypress"===e.type?a(e):"keydown"===e.type||"keyup"===e.type?e.keyCode:0}};o.augmentClass(r,l),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e){if(e.key){var t=a[e.key]||e.key;if("Unidentified"!==t)return t}if("keypress"===e.type){var n=o(e);return 13===n?"Enter":String.fromCharCode(n)}return"keydown"===e.type||"keyup"===e.type?i[e.keyCode]||"Unidentified":""}var o=n(55),a={Esc:"Escape",Spacebar:" ",Left:"ArrowLeft",Up:"ArrowUp",Right:"ArrowRight",Down:"ArrowDown",Del:"Delete",Win:"OS",Menu:"ContextMenu",Apps:"ContextMenu",Scroll:"ScrollLock",MozPrintableKey:"Unidentified"},i={8:"Backspace",9:"Tab",12:"Clear",13:"Enter",16:"Shift",17:"Control",18:"Alt",19:"Pause",20:"CapsLock",27:"Escape",32:" ",33:"PageUp",34:"PageDown",35:"End",36:"Home",37:"ArrowLeft",38:"ArrowUp",39:"ArrowRight",40:"ArrowDown",45:"Insert",46:"Delete",112:"F1",113:"F2",114:"F3",115:"F4",116:"F5",117:"F6",118:"F7",119:"F8",120:"F9",121:"F10",122:"F11",123:"F12",144:"NumLock",145:"ScrollLock",224:"Meta"};e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(31),a={dataTransfer:null};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(25),a=n(40),i={touches:null,targetTouches:null,changedTouches:null,altKey:null,metaKey:null,ctrlKey:null,shiftKey:null,getModifierState:a};o.augmentClass(r,i),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e,t,n,r){o.call(this,e,t,n,r)}var o=n(31),a={deltaX:function(e){return"deltaX"in e?e.deltaX:"wheelDeltaX"in e?-e.wheelDeltaX:0},deltaY:function(e){return"deltaY"in e?e.deltaY:"wheelDeltaY"in e?-e.wheelDeltaY:"wheelDelta"in e?-e.wheelDelta:0},deltaZ:null,deltaMode:null};o.augmentClass(r,a),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";var r=n(17),o=r.injection.MUST_USE_ATTRIBUTE,a={xlink:"http://www.w3.org/1999/xlink",xml:"http://www.w3.org/XML/1998/namespace"},i={Properties:{clipPath:o,cx:o,cy:o,d:o,dx:o,dy:o,fill:o,fillOpacity:o,fontFamily:o,fontSize:o,fx:o,fy:o,gradientTransform:o,gradientUnits:o,markerEnd:o,markerMid:o,markerStart:o,offset:o,opacity:o,patternContentUnits:o,patternUnits:o,points:o,preserveAspectRatio:o,r:o,rx:o,ry:o,spreadMethod:o,stopColor:o,stopOpacity:o,stroke:o,strokeDasharray:o,strokeLinecap:o,strokeOpacity:o,strokeWidth:o,textAnchor:o,transform:o,version:o,viewBox:o,x1:o,x2:o,x:o,xlinkActuate:o,xlinkArcrole:o,xlinkHref:o,xlinkRole:o,xlinkShow:o,xlinkTitle:o,xlinkType:o,xmlBase:o,xmlLang:o,xmlSpace:o,y1:o,y2:o,y:o},DOMAttributeNamespaces:{xlinkActuate:a.xlink,xlinkArcrole:a.xlink,xlinkHref:a.xlink,xlinkRole:a.xlink,xlinkShow:a.xlink,xlinkTitle:a.xlink,xlinkType:a.xlink,xmlBase:a.xml,xmlLang:a.xml,xmlSpace:a.xml},DOMAttributeNames:{clipPath:"clip-path",fillOpacity:"fill-opacity",fontFamily:"font-family",fontSize:"font-size",gradientTransform:"gradientTransform",gradientUnits:"gradientUnits",markerEnd:"marker-end",markerMid:"marker-mid",markerStart:"marker-start",patternContentUnits:"patternContentUnits",patternUnits:"patternUnits",preserveAspectRatio:"preserveAspectRatio",spreadMethod:"spreadMethod",stopColor:"stop-color",stopOpacity:"stop-opacity",strokeDasharray:"stroke-dasharray",strokeLinecap:"stroke-linecap",strokeOpacity:"stroke-opacity",strokeWidth:"stroke-width",textAnchor:"text-anchor",viewBox:"viewBox",xlinkActuate:"xlink:actuate",xlinkArcrole:"xlink:arcrole",xlinkHref:"xlink:href",xlinkRole:"xlink:role",xlinkShow:"xlink:show",xlinkTitle:"xlink:title",xlinkType:"xlink:type",xmlBase:"xml:base",xmlLang:"xml:lang",xmlSpace:"xml:space"}};e.exports=i},function(e,t,n){"use strict";function r(e){i.isValidElement(e)||m(!1);var t;try{p.injection.injectBatchingStrategy(u);var n=s.createReactRootID();return t=c.getPooled(!1),t.perform(function(){var r=f(e,null),o=r.mountComponent(n,t,d);return l.addChecksumToMarkup(o)},null)}finally{c.release(t),p.injection.injectBatchingStrategy(a)}}function o(e){i.isValidElement(e)||m(!1);var t;try{p.injection.injectBatchingStrategy(u);var n=s.createReactRootID();return t=c.getPooled(!0),t.perform(function(){return f(e,null).mountComponent(n,t,d)},null)}finally{c.release(t),p.injection.injectBatchingStrategy(a)}}var a=n(82),i=n(11),s=n(26),l=n(74),u=n(186),c=n(187),p=n(8),d=n(28),f=n(43),m=n(1);e.exports={renderToString:r,renderToStaticMarkup:o}},function(e,t,n){"use strict";var r={isBatchingUpdates:!1,batchedUpdates:function(e){}};e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";function r(e){this.reinitializeTransaction(),this.renderToStaticMarkup=e,this.reactMountReady=a.getPooled(null),this.useCreateElement=!1}var o=n(12),a=n(37),i=n(30),s=n(3),l=n(7),u={initialize:function(){this.reactMountReady.reset()},close:l},c=[u],p={getTransactionWrappers:function(){return c},getReactMountReady:function(){return this.reactMountReady},destructor:function(){a.release(this.reactMountReady),this.reactMountReady=null}};s(r.prototype,i.Mixin,p),o.addPoolingTo(r),e.exports=r},function(e,t,n){"use strict";e.exports="0.14.7"},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=Object.assign||function(e){for(var t=1;t","

"+n+" "),i=""+a+r;return l.default.createElement("div",null,l.default.createElement("div",{className:"gs-u-vh qa-visually-hidden-title",dangerouslySetInnerHTML:{__html:i}}),l.default.createElement("div",{className:"lx-stream-post-quote__body gs-u-mb qa-blockquote",dangerouslySetInnerHTML:{__html:t},"aria-hidden":"true"}))}return l.default.createElement("div",null,l.default.createElement("span",{className:"gs-u-vh qa-visually-hidden-title"},o),l.default.createElement("div",{className:"lx-stream-post-quote__body gs-u-mb qa-blockquote","aria-hidden":"true"},l.default.createElement("p",{dangerouslySetInnerHTML:{__html:t}})))},m=function(e){var t=e.element.children,n=e.element.name,r=(0,d.default)(n),a=c.default.findFirst(t,r.textLocator),s=e.renderChildrenToStaticMarkup(a),u=c.default.findText(t,r.sourceLocator),p=c.default.findFirst(t,r.sourceLocator),m=(0,i.default)(["lx-stream-post-quote","lx-stream-post-quote--"+r.className,"gs-u-mb-alt","gs-u-mr-alt+","gs-u-ml-alt+","gs-u-mr-alt++@m","gs-u-ml-alt++@m"]),h=(0,i.default)(["gs-u-mr","lx-stream-post-quote__icon","lx-stream-post-quote__icon--"+r.icon,"gel-icon","gel-icon-"+r.gelIconClass]),g=void 0,v=void 0;p&&p.attributes&&(g=c.default.findFirst(p.attributes,"title").value)&&(v=l.default.createElement("span",{className:"lx-stream-post-quote__cite-profession qa-blockquote-source-profession"},g));var b=void 0!==g?g:"",y=e.getTranslationFor("from"),_="string"==typeof u?y+" "+u+" "+b:"",P=e.getTranslationFor(r.hiddenTitleText)+":";return l.default.createElement("blockquote",o({},e.attributes,{className:m}),f(n,s,P,_),l.default.createElement("footer",{className:"lx-stream-post-quote__cite gel-brevier gel-brevier-bold","aria-hidden":"true"},l.default.createElement("cite",{className:"lx-stream-post-quote__cite-name qa-blockquote-source"},u),v),l.default.createElement("div",{className:h},r.iconSvg))};m.displayName="Blockquote",m.propTypes={attributes:l.default.PropTypes.object.isRequired,renderChildrenToStaticMarkup:l.default.PropTypes.func.isRequired,element:l.default.PropTypes.object.isRequired},t.default=m,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r),a={sms:{hiddenTitleText:"sms_message",gelIconClass:"sms",icon:"mobile",className:"sms",textLocator:"smsText",sourceLocator:"smsSource",iconSvg:o.default.createElement("svg",{width:"32",height:"32",viewBox:"0 0 32 32"},o.default.createElement("path",{d:"M22 0v2H6v30h20V0h-4zm-9 28h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm5 8h-4v-2h4v2zm0-4h-4v-2h4v2zm0-4h-4v-2h4v2zm4 8h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-4h-3v-2h3v2zm0-5H10V6h12v9z"}))},quote:{hiddenTitleText:"quote_message",gelIconClass:"quote",icon:"quote",className:"default",textLocator:"quoteText",sourceLocator:"quoteSource",iconSvg:o.default.createElement("svg",{width:"32",height:"32",viewBox:"0 0 32 32"},o.default.createElement("path",{d:"M0 17v15h15V17H7c.2-5.9 2.4-8.8 8-9.9V0C6.7 1.2.2 8.3 0 17zM32 7.1V0c-8.3 1.2-14.8 8.3-15 17v15h15V17h-8c.2-5.9 2.4-8.8 8-9.9z"}))},email:{hiddenTitleText:"email_message",gelIconClass:"email",icon:"email",className:"email",textLocator:"emailText",sourceLocator:"emailSource",iconSvg:o.default.createElement("svg",{width:"32",height:"32",viewBox:"0 0 32 32"},o.default.createElement("path",{d:"M16 19.4l16-15V3H0v26h32V8l-4 4v13H4V8.2l12 11.2zm0-2.8L5.8 7h20.4L16 16.6z"}))}},i=function(e){return a[e]||a.quote};t.default=i,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=Object.assign||function(e){for(var t=1;t-1||e.indexOf("bbc.in")>-1},m=function(e){var t=e.element.children,n=d.default.findText(t,"altText"),r=d.default.findFirst(t,"url"),a=d.default.findFirst(r.attributes,"href").value,s={href:a,alt:n},u=d.default.findText(t,"caption");if(!f(a)){var p=i.default.createElement(c.default,null);u+=l.default.renderToStaticMarkup(p)}return i.default.createElement("a",o({},s,{dangerouslySetInnerHTML:{__html:u}}))};m.displayName="Link",m.propTypes={element:i.default.PropTypes.object.isRequired},t.default=m,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r),a=function(){return o.default.createElement("span",{className:"lx-stream-post-body__external-link gel-icon gel-icon-external-link"},o.default.createElement("svg",{viewBox:"0 0 32 32"},o.default.createElement("path",{d:"M12 0v5h11.5l-5 5H0v22h22V17.5l-2 2V30H2V12h14.5l-7.8 7.7 3.6 3.6L27 8.5V20h5V0z"})))};a.displayName="ExternalLink",t.default=a,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r),a=function(e){return o.default.createElement("ol",{dangerouslySetInnerHTML:{__html:e}})},i=function(e){return o.default.createElement("ul",{dangerouslySetInnerHTML:{__html:e}})},s=function(e){var t=e.renderChildrenToStaticMarkup({children:e.element.children});return"ordered"===e.attributes.type?a(t):i(t)};s.displayName="List",s.propTypes={attributes:o.default.PropTypes.object.isRequired,renderChildrenToStaticMarkup:o.default.PropTypes.func.isRequired,element:o.default.PropTypes.object.isRequired},t.default=s,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r),a=function(e){var t=e.renderChildrenToStaticMarkup({children:e.element.children});return o.default.createElement("li",{dangerouslySetInnerHTML:{__html:t}})};a.displayName="ListItem",a.propTypes={renderChildrenToStaticMarkup:o.default.PropTypes.func.isRequired,element:o.default.PropTypes.object.isRequired},t.default=a,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=Object.assign||function(e){for(var t=1;t0});return!!(t&&t.length>0)&&t[0]},y=function(e){function t(){return o(this,t),a(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).apply(this,arguments))}return i(t,e),s(t,[{key:"shouldComponentUpdate",value:function(e){return this.props.url!==e.url||this.props.title!==e.title}},{key:"render",value:function(){var e=this.props.title,t=v(this.props.url),n=b(this.props),r=n.urlTemplate;if(n){(0,g.profileStart)("embedRender:"+t);var o=n.component,a={matches:n.matches,title:e,url:t,urlTemplate:r};return c.default.createElement(o,{title:e,url:n.transform(a),cssClasses:n.cssClasses,componentDidMount:n.componentDidMount})}return c.default.createElement(m.default,this.props)}}]),t}(c.default.Component);y.displayName="LazyEmbed",y.propTypes={title:c.default.PropTypes.string.isRequired,url:c.default.PropTypes.string.isRequired,isVisible:c.default.PropTypes.bool.isRequired},t.default=(0,h.IntersectComponent)(y),e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=n(214),a=r(o),i=n(215),s=r(i),l=n(216),u=r(l),c=n(20),p=function(e){return e.url},d=function(e){return e.urlTemplate.replace("{identifier}",e.matches[1])},f=function(e){return e.urlTemplate.replace("{identifier}",encodeURIComponent(e.matches[1]))};t.default={youtube:{regex:/http(?:s)?://(?:www.)?youtu(?:be.com|.be)/(?:watch)?(?:/?)?(?:.*v=)?(.[^&#]*)/i,transform:d,component:s.default,urlTemplate:"https://www.youtube.com/embed/{identifier}",componentDidMount:function(e){(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)}},twitter:{regex:/^http.+twitter.com/.*/status/(.*)/i,transform:p,component:a.default,cssClasses:"twitter-tweet",componentDidMount:function(e,t){requirejs(["//platform.twitter.com/widgets.js"],function(){twttr.widgets.load(t),(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)})}},instagram:{regex:/^http.+instagr(?:.am|am.com)/i,transform:p,component:a.default,cssClasses:"instagram-media instagram-iframe-container",componentDidMount:function(e,t){requirejs(["//platform.instagram.com/en_GB/embeds.js"],function(){instgrm.Embeds.process(t),(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)})}},soundcloud:{regex:/(^http.+soundcloud.com(.*))/i,transform:f,component:s.default,componentDidMount:function(e){(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)},urlTemplate:"https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url={identifier}&show_artwork=true"},facebookVideo:{regex:/(http.+www.facebook.com/video.php.*|http.+www.facebook.com/.*/videos/.*)/i,transform:p,component:u.default,componentDidMount:function(e,t){requirejs(["//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&version=v2.5"],function(){window.FB.XFBML.parse(t),(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)})}},facebookPost:{regex:/(http.+www.facebook.com/.*/(posts|activity|photos)/.*|http.+www.facebook.com/(media/set|questions|notes|photos|permalink.php).*)/i,transform:p,component:u.default,componentDidMount:function(e,t){requirejs(["//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&version=v2.5"],function(){window.FB.XFBML.parse(t),(0,c.profileEnd)("embedRender:"+e.url)})}}},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var s=function(){function e(e,t){for(var n=0;n0?t.link:"",r={role:t.role,name:t.name,link:n};return a.default.createElement(h.default,{contributor:r,brandingTool:e.brandingTool,baseUrl:e.baseUrl})}return a.default.createElement("noscript",null)},y=function(e){return a.default.createElement("div",{className:"gel-3/8@l"},a.default.createElement("a",{href:e.relatedUrl,className:"qa-story-image-link",onClick:e.postIstats()},a.default.createElement("div",{className:"lx-stream-related-story--index-image-wrapper qa-story-image-wrapper"},a.default.createElement(s.default,{className:"lx-stream-related-story--index-image qa-story-image",src:e.indexImage.ichefHref,alt:e.indexImage.altText}))))},_=function(e){var t="cta_text";"LIV"===e.type&&(e.liveState.isLive?t="live_cta":e.liveState.isCatchUp&&(t="catch_up_cta"));var n=(0,p.default)("gs-o-button","lx-stream-related-story--cta-button","gel-long-primer-bold","qa-story-text-cta",{"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),r=(0,p.default)("lx-stream-related-story--cta-text",{"br-page-bg-ontext br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool}),o=(0,p.default)({"br-page-bg-ontext br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool});return a.default.createElement("a",{href:e.relatedUrl,className:"qa-story-cta-link",onClick:e.postIstats()},a.default.createElement("span",{className:n},a.default.createElement("span",{className:r},e.getTranslationFor(t)),a.default.createElement(u.default,{iconName:"next",additionalClassNames:o})))},P=function(e){return a.default.createElement("div",{className:"lx-stream-related-story"},g(e)?a.default.createElement(y,{relatedUrl:e.relatedUrl,indexImage:e.indexImage,postIstats:function(){return v(e)}}):null,a.default.createElement("div",{className:g(e)?"gel-5/8@l":""},"STY"!==e.type?b(e):null,e.summary?a.default.createElement("p",{className:"lx-stream-related-story--summary qa-story-summary"},e.summary):null,a.default.createElement(_,{getTranslationFor:e.getTranslationFor,liveState:e.liveState,relatedUrl:e.relatedUrl,type:e.type,postIstats:function(){return v(e)},brandingTool:e.brandingTool})))};P.displayName="StoryType",b.propTypes={contributor:o.PropTypes.shape({name:o.PropTypes.string,role:o.PropTypes.string,link:o.PropTypes.string}),brandingTool:o.PropTypes.string.isRequired,baseUrl:o.PropTypes.string},b.defaultProps={contributor:void 0,baseUrl:void 0},P.propTypes={summary:o.PropTypes.string,indexImage:o.PropTypes.shape({ichefHref:o.PropTypes.string.isRequired,altText:o.PropTypes.string}),relatedUrl:o.PropTypes.string.isRequired},P.defaultProps={indexImage:{ichefHref:""},summary:void 0},y.propTypes={indexImage:o.PropTypes.shape({ichefHref:o.PropTypes.string.isRequired,altText:o.PropTypes.string}).isRequired,relatedUrl:o.PropTypes.string.isRequired,postIstats:o.PropTypes.func.isRequired},_.propTypes={type:o.PropTypes.string.isRequired,liveState:o.PropTypes.shape({isCatchUp:o.PropTypes.bool.isRequired,isComingUp:o.PropTypes.bool.isRequired,isLive:o.PropTypes.bool.isRequired}),postIstats:o.PropTypes.func.isRequired,brandingTool:o.PropTypes.string.isRequired},_.defaultProps={liveState:{isCatchUp:!1,isComingUp:!1,isLive:!0},brandingTool:"false"},t.default=P,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=n(0),a=r(o),i=n(35),s=r(i),l=n(22),u=r(l),c=n(5),p=r(c),d=n(19),f=n(18),m=function(e){return function(){var t=(0,f.getIstatsData)(e,"related-gallery");(0,d.configureAndSendIstats)("click","related-gallery",t)}},h=function(e){return e.summary&&e.summary.length>0?a.default.createElement("p",{className:"lx-media-asset-summary qa-photogallery-summary gel-pica"},e.summary):a.default.createElement("noscript",null)},g=function(e){return e.indexImage.copyrightHolder?a.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__copyright gel-minion qa-photogallery-image-copyright"},a.default.createElement("span",{"aria-hidden":"true"},e.indexImage.copyrightHolder)):a.default.createElement("noscript",null)},v=function(e){if(e.indexImage){var t=e.indexImage.ichefHref,n=a.default.createElement(s.default,{className:"qa-responsive-image",src:t,delayed:!0});return a.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__image gs-o-responsive-image gs-o-responsive-image--16by9 qa-photogallery-image"},n,g(e))}return a.default.createElement("div",{className:"lx-media-asset__image gs-o-responsive-image gs-o-responsive-image--16by9 qa-photogallery-image"},a.default.createElement(s.default,{className:"qa-responsive-image"}))},b=function(e){var t=e.photogallery.galleryImageCount;return t+" "+(1===t?e.getTranslationFor("photo"):e.getTranslationFor("photos"))},y=function(e,t){return a.default.createElement("div",{className:"lx-stream-asset__gallery-cta-text qa-photogallery-count"},a.default.createElement("span",{"aria-hidden":"true",id:t},b(e)))},_=function(e){var t="count_"+e.assetId,n=(0,p.default)("gs-o-media-island__icon lx-stream-asset__gallery-cta gel-long-primer-bold",{"br-page-link-onbg br-page-bg-ontext br-page-link-onbg br-page-linkhover-onbg--hover br-page-bg-ontext--hover":"true"===e.brandingTool});return a.default.createElement("div",{className:"gel-body-copy lx-stream-post-body"},h(e),a.default.createElement("div",{className:"lx-stream-asset lx-stream-asset--pgl"},a.default.createElement("a",{className:"lx-stream-asset__link qa-photogallery-link",href:e.relatedUrl,"aria-labelledby":""+e.titleId,"aria-describedby":t,onClick:m(e)},a.default.createElement("div",{className:"gs-o-media-island lx-media-asset__island"},v(e),a.default.createElement("div",{className:n},a.default.createElement("span",{className:"lx-stream-asset__gallery-cta-icon gel-icon"},a.default.createElement(u.default,{iconName:"image"})),y(e,t))))))};_.propTypes={relatedUrl:a.default.PropTypes.string.isRequired,assetId:a.default.PropTypes.string.isRequired,titleId:a.default.PropTypes.string.isRequired,summary:a.default.PropTypes.string,brandingTool:a.default.PropTypes.string},b.propTypes={getTranslationFor:a.default.PropTypes.func.isRequired},y.propTypes={getTranslationFor:a.default.PropTypes.func.isRequired},v.propTypes={indexImage:a.default.PropTypes.shape({copyrightHolder:a.default.PropTypes.string,ichefHref:a.default.PropTypes.string.isRequired,altText:a.default.PropTypes.string})},g.propTypes={indexImage:a.default.PropTypes.shape({copyrightHolder:a.default.PropTypes.string}),getTranslationFor:a.default.PropTypes.func.isRequired},y.propTypes={getTranslationFor:a.default.PropTypes.func.isRequired},h.propTypes={summary:a.default.PropTypes.shape({length:a.default.PropTypes.string.isRequired}).isRequired},g.defaultProps={indexImage:void 0},v.defaultProps={indexImage:void 0},_.defaultProps={summary:void 0,brandingTool:"false",titleId:""},_.displayName="PhotoGalleryType",t.default=_,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var o=Object.assign||function(e){for(var t=1;t-1?"https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/raw/p05d1g60.png":this.state.shareUrl.indexOf("/news")>-1?"http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/raw/p05d1g0s.png":"https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/raw/p05d1fth.png"}},{key:"getTwitterHandle",value:function(){return this.state.shareUrl.indexOf("/sport")>-1?"BBCSport":this.state.shareUrl.indexOf("/news")>-1?"BBCNews":"BBC"}},{key:"getPostShareImage",value:function(){var e=this.props.body.filter(function(e){var t=e.name;return"image"===t||"video"===t})[0];return e&&(e.imageChefHref||e.holdingImageUrl).replace("{width}","320")}},{key:"getShareImage",value:function(){var e=this.props,t=e.type,n=e.body,r=e.media;return"POST"===t&&n.length>0?this.getPostShareImage()||this.getFallbackLogo():"CLIP"!==t&&"MAP"!==t||!r?this.getFallbackLogo():r.holdingImageUrl||this.getFallbackLogo()}},{key:"buildLinkName",value:function(){return encodeURIComponent(this.props.assetId+"&"+this.props.title+"&"+this.props.lastPublished).replace(/'/g,"%27").replace(/"/g,"%22")}},{key:"sendIStats",value:function(e){var t=this;return function(){var n=(0,m.getIstatsData)(t.props);(0,f.configureAndSendIstats)(e,"share",n)}}},{key:"toggleSharePanel",value:function(){var e=this.props,t=e.assetId,n=e.activeDropdown,r=e.setActiveDropdown,o=n===t?"":t;return this.sendIStats("share_panel")(),this.setState({isOpen:!!o}),r(o)}},{key:"twitterShareUrl",value:function(){return this.state.shareUrl+"?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname="+this.buildLinkName(this.props)+"&ns_fee=0&pinned_post_locator="+this.props.locator+"&pinned_post_asset_id="+this.props.assetId+"&pinned_post_type=share"}},{key:"facebookShareUrl",value:function(){return this.state.shareUrl+"?ns_mchannel=social&ns_source=facebook&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname="+this.buildLinkName(this.props)+"&ns_fee=0&pinned_post_locator="+this.props.locator+"&pinned_post_asset_id="+this.props.assetId+"&pinned_post_type=share"}},{key:"setInitialState",value:function(){var e="";if(this.props.relatedUrl)e=window.location.origin+this.props.relatedUrl;else{e=window.location.href;var t=e.match(h);if(t)e=t[0];else{var n=e.match(g);n&&(e=n[0])}}this.setState({shareUrl:e,pageTitle:document.title})}},{key:"render",value:function(){var e=this,t=this.props,n=t.activeDropdown,r=t.assetId,o=t.getTranslationFor,a=t.title,i=t.cssDirection,s=t.shareToolsTitleId,l=t.useReactionsStreamV4Toggle,c=this.state,f=c.isOpen,m=c.shareUrl,h=c.pageTitle,g=(0,p.default)({"ev-button":"true"===this.props.brandingTool},"qa-facebook-share","lx-share-tools__cta"),b=(0,p.default)({"ev-button":"true"===this.props.brandingTool},"qa-twitter-share","lx-share-tools__cta"),y=n===r&&f,_=m.indexOf("bbc.com")>-1?"https://www.bbc.com":"https://www.bbc.co.uk",P={shareText:o("share"),viewMoreShare:o("view_more_share"),shareThisPost:o("share_this_post"),copyThisLink:o("copy_this_link"),readMoreOnLinks:o("read_more_on_links"),readMoreOnLinksLabel:o("read_more_on_links_label"),shareThisPostOn:o("share_this_post_on"),closeButtonLabel:o("close_button_label"),copyShareLinkLabel:o("copy_share_link_label")},T=P.shareThisPostOn+" Facebook",x=P.shareThisPostOn+" Twitter",E=l?"alternate-up":"alternate-transformation",C=l?"right":"left";return u.default.createElement("ul",{"aria-labelledby":s,className:"lx-share-tools__items lx-share-tools__items--align-"+C+" qa-share-tools"},u.default.createElement("li",null,u.default.createElement(d.Facebook,{link:this.facebookShareUrl(),name:h,description:a,image:this.getShareImage(),classes:g,caption:_,customFacebookAriaLabel:T,clickCallback:this.sendIStats("share_facebook"),small:!0,noButtonPadding:!0,brandingTool:this.props.brandingTool})),u.default.createElement("li",null,u.default.createElement(d.Twitter,{link:this.twitterShareUrl(),description:this.props.title,viaHandle:this.getTwitterHandle(),classes:b,customTwitterAriaLabel:x,clickCallback:this.sendIStats("share_twitter"),small:!0,noButtonPadding:!0,brandingTool:this.props.brandingTool})),u.default.createElement("li",null,u.default.createElement(d.SharePanel,{shareButtonComponent:function(t){return u.default.createElement(v,{translations:P,buttonProps:t,brandingTool:e.props.brandingTool,isOpen:y,assetId:r})},accessibilityId:"share-popup-"+r,classes:"lx-share-tools__panel",headerText:P.shareThisPost,readMoreText:P.readMoreOnLinks,readMoreTextAriaLabel:P.readMoreOnLinksLabel,closeButtonLabel:P.closeButtonLabel,copyShareLinkLabel:P.copyShareLinkLabel,direction:E,cssDirection:i,clickCallback:this.toggleSharePanel,onCloseCallback:this.toggleSharePanel,isOpen:y},u.default.createElement("div",{className:"gs-c-share-tools__button share-tools__button--no-hover-effect"},u.default.createElement(d.CopyLinkBox,{theme:"dark",link:this.twitterShareUrl(),shareText:P.copyThisLink,feedbackDuration:2e3,classes:"lx-share-tools__copylink-box"})))))}}]),t}(l.Component);b.propTypes={type:l.PropTypes.string.isRequired,assetId:l.PropTypes.string.isRequired,lastPublished:l.PropTypes.string.isRequired,locator:l.PropTypes.string.isRequired,activeDropdown:l.PropTypes.string.isRequired,setActiveDropdown:l.PropTypes.func.isRequired,brandingTool:l.PropTypes.string.isRequired,getTranslationFor:l.PropTypes.func.isRequired,title:l.PropTypes.string.isRequired,cssDirection:l.PropTypes.string.isRequired,body:l.PropTypes.array.isRequired,media:l.PropTypes.object.isRequired,useReactionsStreamV4Toggle:l.PropTypes.bool.isRequired,postIndex:l.PropTypes.number.isRequired,postHasVideo:l.PropTypes.bool.isRequired,postHasImage:l.PropTypes.bool.isRequired,postHasSocial:l.PropTypes.bool.isRequired,postIsBreakingNews:l.PropTypes.bool.isRequired,mode:l.PropTypes.string.isRequired,shareToolsTitleId:l.PropTypes.string.isRequired,relatedUrl:l.PropTypes.string},b.defaultProps={relatedUrl:null,brandingTool:"false",activeDropdown:"",media:{},postHasVideo:!1,postHasImage:!1,postHasSocial:!1,postIsBreakingNews:!1},t.default=b},function(e,t){e.exports=Morph.modules["bbc-morph-share-tools@5.1.0"]},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=function(e){return e.title||e.subtitle||e.icon},o=function(e){return"POST"===e.type||"CIT"===e.type},a=function(e){return e.body&&e.body.length>0},i=function(e){return"STY"===e.type||"CSP"===e.type},s=function(e,t){return!(!e||!e.body)&&e.body.some(function(e){return e.name===t})},l=function(e){return s(e,"video")||"MAP"===e.type||"video"===e.mediaType},u=function(e){return s(e,"image")},c=function(e){return Boolean(e&&e.options&&e.options.isBreakingNews&&void 0!==e.options.isBreakingNews)},p=function(e){return Boolean(e&&e.options&&e.options.isPriorityPost&&void 0!==e.options.isPriorityPost)};t.default={postHasHeading:r,isPostType:o,postIsStory:i,hasValidContent:a,postHasMediaType:s,postHasVideo:l,postHasImage:u,postIsBreakingNews:c,postIsPriority:p},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var s=function(){function e(e,t){for(var n=0;n0&&a(e,t)&&t.length>0){var r=s(t)?t[1]:t[0];return i(e,r)}return n};t.renderComponentIfExists=r,t.hasNewPost=l,t.hasPinnedPost=s},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(r),a=function(){return o.default.createElement("svg",{className:"qa-loading-icon-svg",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 28 28"},o.default.createElement("linearGradient",{id:"a",gradientUnits:"userSpaceOnUse",x1:"1.224",y1:"8.111",x2:"25.888",y2:"21.225"},o.default.createElement("stop",{offset:"0",stopColor:"#5a5a5a"}),o.default.createElement("stop",{offset:"1",stopColor:"#5a5a5a",stopOpacity:"0"})),o.default.createElement("path",{d:"M26 7l-3 1.7c.9 1.5 1.4 3.3 1.4 5.2 0 5.8-4.7 10.5-10.5 10.5-5.7 0-10.4-4.7-10.4-10.4C3.5 8.2 7.8 3.5 14 3.5V0C6.1 0 0 6.2 0 14c0 7.7 6.2 14 14 14 7.7 0 14-6.2 14-14-.1-2.6-.8-5-2-7z",fill:"url(#a)"}))},i=function(e){return o.default.createElement("div",{className:"gs-u-align-center gs-u-pv-alt+ gs-u-ph+ lx-loading-message"},o.default.createElement("span",{"aria-hidden":"true",className:"gs-u-mb gel-icon lx-loading-message__icon qa-loading-icon"},o.default.createElement(a,null)),o.default.createElement("p",{className:"gs-u-m0 gel-body-copy qa-loading-text"},e.loadingText))};i.propTypes={loadingText:o.default.PropTypes.string.isRequired},t.default=i,e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.default=function(e,t){var n=e;for(var r in t)t[r]&&(n=n.replace("{"+r+"}",t[r]));return n},e.exports=t.default},function(e,t,n){"use strict";function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function o(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function i(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}function s(e,t,n){return t in e?Object.defineProperty(e,t,{value:n,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}):e[t]=n,e}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.getMode=void 0;var l=function(){function e(e,t){for(var n=0;n

المصدر: "بي بي سي" 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى